តើលោកអ្នកមានដីចង់ជួលនៅផ្លូវវសម្តេចហ៊ុនសែនមែនដែលឬទេ?

យើងកំពុងមានភ្ញៀវចង់ជួលរួចជាស្រេច សូមធ្វើការផ្តល់ព័ត៏មានអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នកតាមរយៈភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំ +៨៥៥ ៨៩ ៣៣៣ ២៦៧
តេឡេក្រាម https://t.me/Bopha_CHEA
វតអាប់ wa.link/z2fvph

Are you the property owner?

We have a client ready to rent your site located at Hun Sen Blvd, please contact us for more detailed information +855 89 333 267

Telegram: https://t.me/Bopha_CHEA
WhatsApp: wa.link/z2fvph

Likes:    Views:

Published:2022-07-13 02:30:39    Last Update: 2022-07-13 02:30:39